Kino Sokol

Kino Sokol 31/12/2017 18:00 Kino Sokol

UPRAVENÝ MÍRNĚ ZKRÁCENÝ ZÁPIS podle originálu br.Vodochodského ( podepsaný originál je k dispozici v kanceláři na TS )

Z Á P I S

z Valné hromady T. J. Sokol Roudnice n. L. konané v klubovně kina

dne 20. 03. 2017

Hosté: místostarosta města Roudnice n. L. František Padělek

Po úvodní sletové znělce jednání zahájil br. starosta T. J. Válek.

Nejprve připomněl památku zemřelých členů T.J. bratří Fr. Růžičky, J. Slabyhoudka a Karla Souřezného.

Poté přednesl návrh kandidátů do jednotlivých komisí, na zapisovatele a ověřovatele zápisu z valné hromady.

Mandátová komise provedla kontrolu přítomnosti dle prezenční listiny s porovnáním vydaných delegačenek.

Kontrolou bylo zjištěno, že valná hromada je usnášeníschopná.

Též program valné hromady byl jednomyslně schválen.

Br.Válek přistoupil ke kontrole usnesení z minulé valné hromady konané dne 21.3.2016.

 1. Kontrola úkolů pro výbor T.J.

Strategie do roku 2020 byla zpracována a na mimořádné schůzi dne 11.4. projednána. Bylo stanoveno jak budeme postupovat a jak zajistíme navržené body. Byla projednána realizace Oranžového hřiště, financování kina, oprava bytového domu na Rvačově (výměna oken, výměna vchodových dveří, vymalování chodby), tyto body byly splněny. Dále bylo jednáno o spolupráci s MěÚ při rekonstrukci WC v mušli, které však dosud není dořešeno a další využití sportovní haly p. Změlíka, o které bylo dále jednáno dne 6.6.2016 na MěÚ.

 1. Úkol zlepšovat propagaci v tisku se nám povedl naplnit pouze částečně a to v rámci Roudnických novin, ale v Litoměřických nebo Mělnických novinách se nám to již tak nedaří.

 2. Úkol zajistit řádný oběh účetních dokladů a vedení účetnictví dle účetních předpisů byl splněn a je řádně smluvně zajištěn novou paní účetní Tošnerovou.

 3. Úkol zlepšit internetové stránky je řešen postupně.

 4. Úkol rozšířit cvičitelský sbor se splnit nepodařilo a dále trvá.

Vystoupení vzdělavatele br. Miroslava Vanžury:

 1. Připomněl probíhající přípravu na 150. výročí vzniku T.J., na které pracují společně s br. Filipem Uzlem.

 2. Zdůraznil, že na akce v kině je málo finančních prostředků a tudíž je obtížné zajišťovat kvalitní kulturní program.

 3. Připomněl 2 organizační záležitosti a to za prvé - nevhodné umístění archivu T. J., které neumožňuje studium archiválií a za druhé stav Tyršova parku, kde jsme nechali vyrobit repliku Tyršovy plakety, což jsme sdělili kulturní komisi města, ale bohužel není žádná odezva.

Zpráva výboru – br. Válek:

 1. Jsme pobočný spolek ČOS. K 31.12.2016 jsme měli celkem 285 členů.

 2. Výbor se za minulé období sešel celkem 14x na pravidelných schůzích konaných vždy 2. pondělí v měsíci a také mimořádných schůzích, kdy byly řešeny jednak organizační záležitosti, Oranžové hřiště, hala Změlík, dotace a granty i plán rozvoje T. J.

 3. V rámci organizačních záležitostí jsme řešili:

 • Inventarizaci majetku

 • Revize a zajištění údržby Tyršova stadionu

 • Rekonstrukci topení v kině

 • Správu bytů v bytovém domě na Rvačově, ze kterého získáváme vlastní peníze z nájemného, které můžeme používat dle vlastního uvážení

 • Oranžové hřiště, na jehož realizaci jsme obdrželi dotaci 1 milion Kč od Nadace ČEZ a dle smlouvy jsme povinni zajistit udržitelnost po dobu 10 let.

 1. Hala Změlík:

 • Je dodatek ke smlouvě do roku 2020

 • Řešíme likvidaci bývalé strojovny. V úterý dne 14.3.2017 jsme při osobním jednání p. Změlíkovi předali souhlas Stavebního úřadu města Roudnice n. L. s její likvidací, kterou p. Změlík přislíbil provést ve své režii vč. následného výmazu z katastru.

 1. Dotace a granty

V roce 2016 jsme podali žádosti na granty na město, kraj, ČOS i MŠMT.

Mimo kraje jsme s žádostmi uspěli a granty nám byly poskytnuty.

 1. Máme plán rozvoje T. J. který zpracoval br. Vladimír Vlk. Bohužel některé akce nejsme schopni realizovat, protože nemáme dostatek vlastních prostředků na požadované spoluúčasti.

 2. Na tomto místě chci poděkovat za pochopení ze strany města při využívání Tyršova stadionu pro školy i občany města, župě za finanční výpomoc při dofinancování nákladů vzniklých při realizaci topení v kině a dále osobně chci poděkovat ses. Michlové, a bratrům Nedvědovi, Jirkovi Černému a Filipovi Uzlovi za nezištnou pomoc při údržbě Tyršova stadionu.

Zpráva náčelnictva a odboru sportu

 1. Náčelnice ses. Hana Michlová

Ve svém vystoupení poděkovala všem činovníků a trenérům za odvedenou práci v roce 2016 a přednesla rekapitulaci akcí pořádaných pro veřejnost a návrh plánu akcí pro rok 2017

 1. Ses. Dygrýnová

  Ve svém vystoupení připomněla, že rodiče a děti cvičí vždy ve středu od 17 do 18 hodin. Cílem cvičení je seznámit nejmenší děti s prostorem a základy cvičení.

  1. Ses. Horáková

  Má 20 dětí se kterými cvičí všestrannost a připravuje nácvik sletové skladby Méďové, kterou připravuje ve spolupráci se školkami a dohodla s odborem školství MěÚ s pí. Horeckou, zda by se nezapojily do nácviku sletových skladeb i žáci ze základních škol.

  1. Br. Uzel

  Seznámil přítomné za br. Kautského se cvičením mužů. Pravidelně v úterý chodí cvičit 12 – 15 mužů, kteří po rozcvičení hrají nejprve florbal nebo basketbal a následně pod vedením br. Válka volejbal.

  Současně připomněl i ostatní aktivity oddílu mužů, např. sjíždění Ohře, jarní a podzimní turistiku v Krkonoších a také nohejbal. Při té příležitosti seznámil přítomné s přípravou memoriálu Michala Vološčuka a Karla Souřezného v nohejbale.

  Poukázal i na absenci dorostenců v oddíle – asi pro ně cvičení není dost atraktivní.

  1. Br. Pilař

  Přiblížil práci kulturistiky, která má 8 členů, kteří řádně pečují o své cvičební prostory.

  1. Br. Petrák

  Má 8 žáků a intenzivně hledá někoho, kdo by mu pomohl se cvičením.

  1. Tenisová akademie

  Vede ji Honza Kovač se svými pomocníky. Má 43 dětí rozdělených do 3 skupin ( 5 – 6 let, 7 – 8 let a 9 a starší ). S dětmi se zaměřuje i na všestrannost, pořádá příměstské tábory, kde kromě sportu dětí kreslí a zpívají písničky při kytaře.

  1. Br. Jíše za odbor sportu

  Odbor sportu v roce 2016 pořádal 30 akcí a to i vícedenních. Odbor sportu má 92 členů, kteří chodí trénovat, ale schůzování se moc nedaří. Ze dvou pokusů se nepodařil ani jeden.

  1. Br. Jíše za atletiku

  Má 48 členů, kteří chodí trénovat, ale nejezdí na závody. Honza Skokan jezdí pravidelně, ale ostatní ne. Soutěže se pořádají od 10 let a jsou potřeba 3 účastníci a pro štafety 4. Takže mimo Roudnici n. L. nemá kdo jezdit. Proto pro příští rok zvedne oddílové příspěvky a bude platit bonusy za účast na závodech.

  Běh ŘÍP – letos bude změněna trasa tak, aby se silnice na Mělník pouze přebíhala.

  HASA – přihlašování přes internet se osvědčilo, stejně jako jednorázová čísla a ani proti zvýšenému startovnému při přihlášení na místě nebyly zaznamenány žádné negativní ohlasy.

  HVĚZDICOVÝ POCHOD – rozeslány materiály do jednot a po připomínkách uděláme organizační výbor.

  PLÁN AKCÍ NA ROK 2017 (uveřejním na webových stránkách extra- pozn.Vanžura)

  1. Br. Rosa

  Hrajeme okresní přebor v 7 členech. Do kraje nemůžeme postoupit, protože máme málo členů.

  Zakoupili jsme 1 sadu kuželek, ale potřebujeme ještě jednu na druhou dráhu.

  1. Ses. Nováková

  Volejbal máme 10 členů. Jsme dobrá parta. V létě jezdíme i na kolech.

  1. Br. Uzel

  Informoval o přípravě písemných podkladů k oslavě 150.výročí T. J. Roudnice n. L. Navštěvuje různé archivy, kde vyhledává informace. Náklady na návštěvy archivů hradí za soukromých zdrojů. Zpracované podklady předá jednotě k vytištění.

  Dále připomněl, že by bylo vhodné před výročím opravit pamětní desku v kině.

  ROZPRAVA K PŘEDNESENÝM ZPRÁVÁM

  1. Místostarosta města p. Padělek

  Nejprve omluvil starostu města p. Urbana, že se nemohl z pracovních důvodů valné hromady osobně zúčastnit.

  Pak připomněl, že spolupráci s obcí si většina lidí představuje kolik peněz dostane. Město vynakládá hodně prostředků na sport, ale směřuje je hlavně do svého majetku nebo ve veřejném zájmu, což ale nikde není přesně specifikováno, takže se to většinou neřeší a následně to řeší soud.

  KINO

  Město uspořádalo anketu, ze které vyplynulo, že lidé kino chtějí. Město chtělo kino od sokolů koupit a následně ho zrekonstruovat. Bohužel Sokol rozhodl, že kino neprodá a výpůjčku podle stanov může udělat pouze na 10 let. Proto město bude rekonstruovat svůj Říp na multifunkční zařízení, na které již zpracováváme projekt.

  Dále jsme koupili ČAC, jehož součástí je i letní koupaliště. A byť je to v záplavové oblasti, budeme ho rekonstruovat, aby se naši občané měli kde koupat. Pro pokrytí doby, než bude rekonstrukce provedena, jsme zlepšili pláš na břehu Labe,což funguje.

  HALA ZMĚLÍK

  Jakmile se dohodneme s Basketbalovou akademií, město halu koupí a bude investovat do svého majetku. Dle statika je konstrukce haly v pořádku a vydrží dalších 50 let.

  1. Br. Vodochodský

  Musíme tlačit p. Změlíka k odstranění padající omítky, protože při jednání u něho ve firmě se zavázal k odstranění do 15.3.2017, dnes máme 20.3. a začínáme vymýšlet zateplení haly a další věci, ale to že jsme smluvně zavázáni k 10 letům udržitelnosti projektu Oranžového hřiště pod sankcí vrácení dotace 1 milion Kč neřešíme. Já osobně nechci být u toho, až budeme řešit, kde vezmeme1 milion na vrácení Nadaci ČEZ.

  1. Br. Kautský

  Už někdo napsal p. Změlíkovi dopis s tímto problémem. Vždyť mi nemůžeme trpět za třetí subjekt.

  1. Br. Skokánek

  Chtěl bych upozornit, že Změlíkova hala nemá přípojku na elektriku.

  1. Br. Vodochodský

  Proč do využívání Změlíkovy haly taháme p. Pazourka s Basketbalovou akatemií, když peníze nemá a chystá se žádat MŠMT o dotaci, ke které potřebuje vyřešit pozemek pod halou, který patří nám sokolům. Žádost přece může podat ve spolupráci s městem Sokol, který nemusí řešit pozemek, který mu patří.

  1. Místostarosta Padělek

  Možnosti s halou řeší naši právníci a na schůzce 4.dubna se to bude řešit.

  1. Br. Válek

  Jednání nejsou vůbec jednoduchá a budeme hledat řešení.

  1. Br. Krejčí

  Byla tu hasička na kontrole a konstatovala, že nefungují hromosvody. Máme stanoven termín na odstranění do 20.7.2017.

  EKONOMIKA

  Br. Nekovář

  Přečetl kompletní zprávu o hospodaření T. J. Sokol.

  ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

  Ses. Milena Pachirová

  Přednesla zprávu KK, která konstatovala, že nebyly zjištěny v účetnictví za rok 2016 nedostatky, účetní uzávěrka plně koresponduje s daňovými a účetními výkazy a Kontrolní komise doporučuje hospodaření T. J. Sokol Roudnice n. L. schválit.

  ROZPRAVA K PĚDNESENÝM ZPRÁVÁM

  Br. Skokánek,Svoboda, Nedvěd a Kautský

  Diskutovali problémy okolo vytvoření rýhy pro hromosvody

  NÁVRH NA USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY

  Návrh na usnesení přečetl bratr Josef Nekovář a po doplnění z pléna bylo přistoupeno k hlasování.

  (Usnesení bylo v plném rozsahu již na webových stránkách zveřejněno – pozn.Vanžura)

Nemáte oprávnění psát komentáře

Zveme na:

Nejbližší akce

Olympijský běh
st 19 čen
17:00 - 20:00

Kalendář akcí

červen 2019
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hledání

Právě přihlášeni:

Právě přítomno: 93 hostů a žádný člen

 
 

Optimalizováno pro min. rozlišení 1024x768 Inetrnet Explorer 8, Mozilla 3.6

Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de